مقاومت ترمز آلومینیومی

مقاومت ترمز آلومینیومی بدون فن

مقاومت ترمز آلومینیومی فن دار